Bij verstedelijking bereikbaarheid optimaal houden

Waar steden fors groeien, krijgt goede bereikbaarheid een steeds belangrijkere functie. Alle bestaande en nieuwe inwoners willen immers goed en snel hun woning, hun werk en de plekken waar ze recreëren bereiken. Daarom gaan verstedelijking en mobiliteit hand in hand. In het programma MoVe (mobiliteit en verstedelijking) werken Rijk en regio, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, samen aan oplossingen die nodig zijn bij verstedelijking en bij groei van economie en mobiliteit. Zo ook bij de ontwikkeling van (1) CID-Binckhorst in Den Haag en (2) Oeververbindingen in regio Rotterdam.

CID-Binckhorst, Den Haag

Meer ruimte, verbeterde bereikbaarheid

Den Haag krijgt er tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe inwoners bij. De helft van die nieuwkomers vindt een plek in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst, het gebied tussen en rond de stations Den Haag Centraal, Den Haag HS en Laan van NOI. In dit gebied worden zo’n 25.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van het gebied ontstaan ook nieuwe kansen voor ondernemerschap, talent en duurzame werkgelegenheid. Het toenemende aantal inwoners zorgt tevens voor meer verplaatsingen. En dat heeft weer z’n effect op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied. Daarom krijgt duurzame bereikbaarheid prioriteit. Ofwel: stimuleer mensen andere vormen van vervoer te kiezen boven hun eigen auto. Openbaar vervoer speelt daarbij een sleutelrol.

MIRT-verkenning gestart

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag onderzoeken samen hoe je toekomstig openbaar vervoer in en naar CID-Binckhorst zo goed mogelijk kunt organiseren en welke investeringen daarvoor nodig zijn. In de MIRT-verkenning (zie ook kader hierna) CID-Binckhorst onderzoeken de partijen de OV-mogelijkheden tussen station Den Haag Centraal, de Binckhorst en station Voorburg, alsmede een aansluiting richting Delft. Dit onderzoek leidt in 2022 tot de best mogelijke oplossing voor een OV-verbinding.

Vijf belangrijke effecten

Mede vanwege de woningbouwopgave in CID-Binckhorst is, samen met een goed hoogwaardig openbaar vervoer, een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen, zoals fietsvoorzieningen noodzakelijk. Deze maatregelen zorgen straks voor vijf belangrijke effecten.

 1. Er is meer ruimte voor woningen, zonder dat er meer autoverkeer nodig is.
 2. Minder verkeer op drukke punten, zoals het Rijswijkseplein en de Binckhorstlaan.
 3. Er komt geen extra verkeer op de A4 en de A12.
 4. Je versterkt de agglomeratiekracht door economische en detailhandelscentra te verbinden in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft.
 5. Er komt in de stad meer ruimte voor wonen, werken en verblijven.

Waar staat MIRT voor?

Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) werken overheden aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van CID-Binckhorst. Daarom is een MIRT-verkenning gestart, een fase in het volledige MIRT-traject. Dit grootschalige onderzoekstraject start met een pre-verkenning, gevolgd door een MIRT-verkenning, een MIRT-planuitwerking en uiteindelijk de MIRT-realisatie.


Oeververbindingen regio Rotterdam

Functies en gebieden in stad en regio verbinden

Ook voor de regio Rotterdam is goede bereikbaarheid van vitaal belang. Zeker nu de regio groeit, drukker wordt en er bovendien 50.000 woningen bij krijgt om alle nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de MRDH onderzoeken - via een MIRT-verkenning - diverse maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. De in 2021 afgeronde analytische fase van de verkenning geeft diverse kansrijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid over de weg en via het OV. Een kortere reistijd naar werk en onderwijsinstellingen moet bovendien de kansen voor mensen op onderwijs en werk vergroten en de maatregelen moeten tot een verbeterde leefkwaliteit leiden. Nadere uitwerking van de kansrijke oplossingen is naar verwachting eind 2022 gereed. Vanwege de omvang van de MIRT-verkenning is het onderzoek in vier deelstudies opgedeeld.

Vier deelstudies

 1. +2. Nieuwe oeververbinding & hoogwaardig openbaar vervoer
  Deze twee studies hangen nauw met elkaar samen. Hoe pak je bestaande OV-knelpunten aan? Hoe zorg je ervoor dat straks meer mensen het OV kunnen nemen? Vragen als deze stonden centraal in de deelstudies, waarbij drie maatregelen worden onderzocht: (1) snel en comfortabel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom via de nieuwe oeververbinding, (2) een snelle en comfortabele busverbinding via de Maastunnel en (3) een treinstation Stadionpark voor dagelijks vervoer. Er komt een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen/polder De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. Multimodaal betekent dat de verbinding geschikt is voor zowel openbaar vervoer als fietsers en voetgangers. De belangrijkste vraag hier: welke OV-kwaliteit is nodig en passend bij de toekomstige ontwikkelingen: metrokwaliteit (frequentie 24 keer per uur, gemiddelde snelheid 35 km per uur) of tramkwaliteit (frequentie 12 keer per uur, gemiddelde snelheid 25 km per uur)? Beide kwaliteiten verbeteren de bereikbaarheid in de stad en dragen bij aan een sociaal en economisch sterke en leefbare regio. Ook komt in deze studie het type oeververbinding aan de orde: een brug of een tunnel? Ook: welke locatie is daarvoor het meest geschikt? Er wordt onderzoek gedaan naar drie plekken voor de brug en twee plekken voor een tunnel die een goede oplossing kunnen bieden.
 1. Aanpak A16 Van Brienenoordcorridor
  Elke dag staan er lange files op de A16 ter hoogte van de Brienenoordbrug. In deze deelstudie wordt onderzocht hoe je de files op de Van Brienenoordcorridor kunt aanpakken. Drie kansrijke oplossingen worden nog onderzocht: (1) optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen, (2) kritische verkeersstromen omleiden en (3) het systeem vereenvoudigen door rijbanen samen te voegen. Bij alle drie kansrijke oplossingen wordt ook gekeken naar de effecten op de aansluitende wegen op het onderliggend wegennet.
 2. Aanpak Algeraccorridor
  De Algeracorridor is de weg N210, vanaf het Kralingseplein naar de Krimpenerwaard. Vanuit Rotterdam is het een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Om te zorgen dat verkeer hier beter kan doorstromen, worden diverse oplossingen onderzocht: kansrijke oplossingen waarbij de capaciteit van de Algerabrug wordt uitgebreid en kansrijke oplossingen waarbij de huidige capaciteit van de brug wordt behouden. Daarbij wordt een breed mobiliteitspakket uitgewerkt dat bijdraagt aan verandering van type vervoer, zodat mensen bijvoorbeeld vaker de fiets pakken in plaats van de auto.

Lees meer over de nieuwe oeververbindingen

Programma MoVe

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Den Haag en Rotterdam samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.Vijf projecten

De partijen werken aan de volgende projecten.

 1. Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking: een preverkenning naar maatregelen bij railcorridors in de regio. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een lightrail met hoge frequentie en veel stops op de centrale spoorlijn Leiden-Dordrecht. En verhoging van frequenties op bestaande railcorridors, zoals RandstadRail, metro en regionale trams.
 2. MIRT-verkenning CID – Binckhorst: een verkenning naar het in samenhang ontwikkelen van OV en verstedelijking (hierover meer in bovenstaande bijdrage).
 3. MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam: een verkenning naar hoogwaardig openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom via een nieuwe oeververbinding, een treinstation Stadionpark voor dagelijks vervoer, een hoogwaardige busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel, maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor en maatregelen op de Algeracorridor. Deze maatregelen leiden tot ontwikkeling van woningen en meer kansen voor mensen (hierover meer in bovenstaande bijdrage).
 4. Gebiedsuitwerking Greenport Westland: de gebiedsuitwerking richt zich op verschillende mobiliteitsmaatregelen voor de groei van de economie.
 5. Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven Rotterdam: de gebiedsuitwerking richt zich op maatregelen voor een betere bereikbaarheid.

Bekijk ook dit filmpje:


Volgende pagina