Christel Mourik, MRDH:

‘Blik op de toekomst’

Samenwerking van en met 23 gemeenten, en met elkaar organiseren, faciliteren en werken aan sterke resultaten voor de inwoners van onze regio: dat is de taak van de MRDH-werkorganisatie. Vanuit een gedeelde urgentie, vanuit een gezamenlijke opgave en vanuit een wettelijke grondslag. Inmiddels doen we dat al zo’n zeven jaar, daarom richten we om de paar jaar onze blik even naar binnen, om te toetsen of we op het goede spoor zitten.

Elkaar steeds beter vinden

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Hoe ervaren alle gemeenten die samenwerking? Waar zijn verdere verbeteringen mogelijk? De tweede helft van 2021 markeerde zo’n evaluatiemoment. En met een positieve uitkomst: we - bestuurders, raadsleden en ambtenaren van gemeenten en MRDH- werkorganisatie - weten elkaar steeds beter te vinden. Daarmee boeken we resultaat! Geen kritische noten? Natuurlijk. En gelukkig maar. Goede feedback houdt ons scherp! En met die kritische noten gaan we aan de slag. Zo komen er de komende periode voorstellen om bestuurlijke besluitvorming nog effectiever, efficiënter en transparanter te organiseren, maken we explicieter hoe de regionale opgave lokaal zichtbaar wordt en investeren we in het versterken van de samenwerking met onze gemeenteraden. De bezoeken aan alle nieuwe gemeenteraden is het eerste zichtbare begin.

Mouwen opstropen

Genoeg te doen dus! We stropen ook in 2022 de mouwen op. Het is het jaar dat nieuwe wethouders en raadsleden zitting nemen in bestuurs- en adviescommissies. Naast een warm welkom betekent dat ook een stevig inwerkprogramma. De inhoud scherp: dat zorgt voor overzicht en biedt ruimte voor inhoudelijk gesprek en debat, zodat heldere keuzes kunnen worden gemaakt. Datzelfde geldt voor de vernieuwde strategische agenda, het ‘coalitieakkoord’ van de regio. Met deze agenda - compacter en scherper dan de huidige - stippelen we de koers uit voor de komende jaren. Met deze agenda zorgen we voor concrete resultaten voor de huidige en toekomstige inwoners en bedrijven in onze regio. Dit met als hoger doel om onze economie te versterken en te vernieuwen. Daarmee willen we de economische kwetsbaarheid die OESO constateerde bij onze oprichting verder wegnemen.


Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur MRDH

Resultaten zichtbaar maken

Hoe zorgen we tevens dat het OV zich van de gevolgen van de coronacrisis kan herstellen? Hoe zorgen we ervoor dat we de groei van het aantal inwoners opvangen door voldoende banen en een goede bereikbaarheid? Dat het bedrijfsleven ook de komende jaren over voldoende en goed opgeleide werknemers kan beschikken? En dat de mobiliteit in de regio wordt versterkt en groener wordt? Dit is een greep uit de opdracht voor de bestuursperiode die voor ons ligt. En meer dan ooit is het daarbij voor ons van belang om de regionale opgave te verbinden aan de zichtbaarheid op straat. Zichtbare resultaten in onze 23 gemeenten, dat is waar we het voor doen!

Wij kijken met dit jaarverslag terug, maar hebben de blik alweer vooruit. Met elkaar voor een sterke regio!

Namens het managementteam van de MRDH,
Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Volgende pagina