Woningbouw gelijktijdig met versterkt OV ontwikkelen

Het wordt drukker in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De regio krijgt er 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 woningen nodig. En al die nieuwe inwoners willen straks ook goed naar en van hun werk kunnen reizen. Of naar de winkels en de sportclub. Naast woningbouw vergt de groei ook aandacht voor de bereikbaarheid in en van de regio. Het één kan niet zonder de ander.

Naast de verwachte verstedelijking blijven ook economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. In het programma MoVe – mobiliteit en verstedelijking – werken diverse betrokken partijen samen aan oplossingen die nodig zijn bij de duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking. Dat zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wat is mogelijk, waar en wanneer?

Als onderdeel van het programma MoVe is een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het versnellen van de verstedelijking en het versterken van het OV. Deze preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) geeft een uitwerking van maatregelen bij railcorridors in de regio. Denk aan ontwikkeling van een lightrail met hoge frequentie en veel stops op de centrale spoorlijn Leiden-Dordrecht. En verhoging van frequenties op bestaande railcorridors, zoals RandstadRail, metro en regionale trams. De preverkenning geeft aan wat, waar en wanneer moet worden aangepakt.

Ontwikkeling spoorlijn Leiden-Dordrecht

Extra sporen op de lijn Leiden-Dordrecht voor een lightrailverbinding is een van de ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland. Het maakt de bouw van 170.000 woningen direct langs die lijn mogelijk. Het is een eerste stap in een groter pakket aan maatregelen voor metropolitaan OV in combinatie met verstedelijking. Dat komt er op neer dat je de hele regio voorziet van aansluiting op goed OV. Dat levert weer de mogelijkheid om meer dan 200.000 woningen te bouwen en ze direct goed te ontsluiten. De ontwikkeling van het metropolitaan OV in combinatie met verstedelijking is opgenomen in de eerste selectie investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds, zo maakten de ministers Wiebes en Hoekstra in januari 2021 bekend. In april 2021 werd bekend dat € 1 miljard uit het Groeifonds hiervoor beschikbaar is.
Twee conclusies

Binnen de preverkenning vonden diverse onderzoeken plaats. De resultaten en conclusies hiervan werden in het laatste kwartaal van 2020 gepresenteerd. Twee conclusies vallen al direct op:

 1. Combineer voor versnelling woningbouw en economische groei
  De combinatie van de onderzochte investeringen in de spoorlijn Leiden-Dordrecht, de knooppunten en de regionale corridors voor hoogwaardig openbaar vervoer maakt de beoogde versnelling van de woningbouw in de zuidelijke Randstad mogelijk. Doordat de zuidelijke Randstad meer als één geheel gaat functioneren, ontstaat er ook meer economische groei.
 2. Integrale en gefaseerde aanpak mobiliteit en verstedelijking loont
  De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse laat onder meer zien dat de opbrengsten vele malen hoger zijn als je mobiliteit en verstedelijking in samenhang ontwikkelt, dan wanneer je alleen investeert in mobiliteit of in verstedelijking. Een gefaseerde aanpak is daarbij van belang.

Van schaalsprong OV tot slim mobiliteitssysteem

Voor deze duurzame groei maakten Rijk en regio drie afspraken.

 1. Schaalsprong in OV samen met woningbouw realiseren
  De schaalsprong in het OV moet plaatsvinden in samenhang met de verstedelijking langs de hoofdassen van het openbaar vervoer. Daarmee krijgen nieuwe en bestaande inwoners meer banen en voorzieningen binnen bereik. Bovendien blijven steden in de toekomst op die manier duurzaam bereikbaar.
 2. Logistieke efficiëntie en bereikbaarheid verbeteren
  We werken aan verbetering van de logistieke efficiëntie en de bereikbaarheid in de regio en in de steden. Daarmee verbeteren we ook de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam en de Greenports. En het verkeer in de steden stroomt daarmee beter door.
 3. Slim en efficiënt mobiliteitssysteem ontwikkelen
  We ontwikkelen slimme netwerken, waarin OV, fiets en auto integrale ketens vormen. Op die manier kunnen reizigers kiezen welk vervoer - of combinatie van vervoer - het beste past. Het leidt bovendien tot een efficiënt mobiliteitssysteem.

  Bekijk de volledige eindrapportage

Combi-aanpak in Den Haag en Rotterdam

Twee toonaangevende deeltrajecten

 1. Central Innovation District en Binckhorst, Den Haag
  De Hofstad krijgt er de komende twintig jaar zo’n 100 duizend nieuwe inwoners bij. De helft van die nieuwkomers vindt een plek in het Central Innovation District (CID) en Binckhorst, het gebied tussen en rond de stations Den Haag CS, Den Haag HS en Laan van NOI. De groei van CID-Binckhorst biedt volop kansen voor ondernemerschap, talent en duurzame werkgelegenheid voor toekomstige generaties. In dit gebied komen er circa 25.000 nieuwe woningen en 30.000 arbeidsplaatsen bij.

  € 150 miljoen voor bereikbaarheid
  Om deze woningen te realiseren, is de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer nodig. Daarom investeren Rijk en regio samen € 150 miljoen in de bereikbaarheid. Hiermee geven de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid een vervolg aan de eerder gestarte verkenning naar de mogelijkheden voor openbaar vervoer in dit gebied. De verkenning moet in 2021 zijn afgerond. Ook dan moet zijn besloten of er in dit gebied een tram, lightrail of busverbinding komt.

  Lees meer over CID-Binckhorst
 2. Oeververbindingen regio Rotterdam
  Goede bereikbaarheid is van vitaal belang voor de regio Rotterdam. Zeker nu de regio groeit, drukker wordt en er bovendien 50 duizend woningen bij krijgt om alle nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. Daarom onderzoeken de gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zes maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. In 2020 zijn de initiatiefnemers gestart met diverse onderzoeken om te bepalen wat de meest kansrijke oplossingen zijn voor een betere bereikbaarheid over de weg en via het OV. De resultaten hiervan worden medio 2021 verwacht.

  Pakket aan maatregelen
  Het pakket aan maatregelen voor verbeterde bereikbaarheid bestaat uit een multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, een treinstation Stadionpark, een hoogwaardige OV-verbinding via de Maastunnel tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal, een hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, maatregelen op de A16 en maatregelen op de Algeracorridor.

  Lees meer over de nieuwe oeververbinding
Volgende pagina